Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

,
Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa
foto foto
Strona główna Aktualności O nas Linki, pobieranie, galerie zdjęć Kontakt
Statut Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa
Skład Zarządu Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa
Członkowie Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ
„POLSKA FEDERACJA PILOTAŻU I PRZEWODNICTWA”Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa zwana dalej Federacją, jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. nr 20, poz. 1104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Federacji.

 2. Federacja współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. (Dz.U. nr 96, poz. 873).


§ 2

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Federacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 2. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 3. Siedzibą Federacji jest miasto Poznań.


§ 3

 1. Federację powołuje się na czas nieoznaczony.

 2. Federacja ma prawo używania znaków, odznak oraz pieczęci wyróżniających ją spośród innych organizacji.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji§ 4

Federacja została powołana i działa w celu:

 1. integracji środowiska osób pełniących funkcje pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 2. reprezentowania interesów środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 3. inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 4. rozwoju krajoznawstwa oraz pogłębiania znajomości kultury materialnej,

 5. nauki i oświaty oraz edukacji turystycznej,

 6. opracowywania, rozwijania i koordynacji działań na rzecz podnoszenia jakości obsługi ruchu turystycznego,

 7. rozwijania wypoczynku krajoznawczego dzieci i młodzieży,

 8. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 9. współpracy z podmiotami realizującymi cele i zadania na rzecz turystyki,

 10. innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Federacji.


§ 5

Dla osiągnięcia powyższych celów Federacja:

 1. współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie turystyki,

 2. współpracuje z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami (zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i jej nie posiadającymi) realizującymi cele i zadania w zakresie ruchu turystycznego.

 3. kształci i doskonali kadry turystyczne,

 4. prowadzi działalność wystawienniczą i wydawniczą,

 5. organizuje seminaria i konferencje,

 6. prowadzi działalność integrującą pilotów wycieczek i przewodników turystycznych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz turystyczną,

 7. przeprowadza badania popytu i podaży na usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

 8. organizuje wyjazdy studyjne i szkoleniowe,

 9. prowadzi inne działania służące pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym.

 10. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, polegającą w szczególności na:

  1. działalności wystawienniczej i wydawniczej,
  2. organizowaniu seminariów i konferencji,
  3. działalności integrującą pilotów wycieczek i przewodników turystycznych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz turystyczną,
  4. badaniach popytu i podaży na usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 11. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie służył realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy ich członków.
Rozdział III
Cłonkowie, ich prawa i obowiązki§ 6

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych


§ 7

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być podmioty posiadające osobowość prawną zrzeszające pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Federacji.

 2. Przyjęcie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członek zwyczajny dzieła poprzez swoich przedstawicieli, którzy w jego imieniu realizują wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Federacji.

 4. Członkowie założyciele Federacji stają się członkami zwyczajnymi Federacji z chwilą zarejestrowana związku stowarzyszeń.


§ 8

 1. Członkami wspierającymi Federacji mogą być osoby prawne , które dla poparcia działalności Federacji zadeklarują stałą składkę lub inną formę wsparcia rzeczowo- finansowego i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Federacji.

 2. Członkami wpierającymi Federacji mogą być podmioty zagraniczne, w tym nie mające siedziby na terytorium RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Przyjęcie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie wniosku Zarządu.

 4. Osoby prawne, będące członkami wpierającymi Federacji, działają poprzez swoich przedstawicieli.


§ 9

 1. Członkami honorowymi Federacji mogą być osoby prawne lub fizyczne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Federacji.

 2. Nadanie godności członka honorowego Federacji następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Federacji na wniosek Zarządu Federacji.


§ 10

Członkowie zwyczajni Federacji posiadają prawo:

 1. wybierani i bycia wybieranym do władz Federacji,

 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Federacji,

 3. korzystania z materiałów i pomocy organizacyjnej Federacji,

 4. zgłaszania do władz Federacji wniosków i uwag dotyczących działalności Federacji,

 5. współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Federacji i jego realizacji.


§ 11

Członek zwyczajny Federacji zobowiązany jest do:

 1. wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Federacji,

 2. terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Federacji,

 3. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Federacji.


§ 12

Członek wspierający ma te same prawa, co członek zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Federacji, a do jego obowiązków należy przestrzeganie postanowień statutu i wypełnianie zadeklarowanych świadczeń.


§ 13

Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 14

Utrata członkowstwa zwyczajnego następuje z chwilą:

 1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,

 2. utraty osobowości prawnej,

 3. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Federacji o skreśleniu z listy członków w przypadku:

  1. nie wypełniania obowiązków statutowych, w szczególności z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej szczęściu miesięcy pomimo pisemnego upomnienia,
  2. rażącego działania przynoszącego ujmę dobremu imieniu Federacji.Rozdział IV
Władze Federacji§ 15

Władzami Federacji są:

 1. Walne Zebranie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.


§ 16

Kadencja władz wybieralnych trwa trzy lata.
Dział  I
Walne Zebranie Federacji§ 17

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Federacji zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Federacji zwołuje Zarząd Federacji co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji zwołuje Zarząd Federacji na wniosek: Komisji Rewizyjnej Federacji, 1/4 liczby członków zwyczajnych Federacji lub z własnej inicjatywy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

 4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Federacji powiadamia Zarząd Federacji w formie pisemnej co najmniej na 30 dni, zaś w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji, na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą.

 5. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zebraniu Federacji wszyscy członkowie zwyczajni. Każdemu przysługuje jeden głos. Głos doradczy przysługuje członkom wspierającym i honorowym Federacji oraz osobom zaproszonym.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu członków zwyczajnych Federacji z wyłączeniem §§ 31 i 32 niniejszego Statutu.


§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Federacji należy:

 1. ustalanie i podejmowanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych Federacji,

 2. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej pobierania,

 3. uchwalanie budżetu Federacji,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Federacji,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Federacji na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji,

 7. podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji,

 8. podejmowanie uchwał zatwierdzających plany finansowe Federacji,

 9. rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd Federacji, Komisję Rewizyjną albo członków  Federacji, w tym wniosków w sprawie przyznania członkom władz Federacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji w Federacji,

 10. podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności Federacji,

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,

 12. wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu Federacji i członków Komisji Rewizyjnej- wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania Federacji,

 13. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

 14. rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań członków Federacji na działalność organów statutowych Federacji.


§ 19

Nie udzielenie Zarządowi Federacji absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu Federacji.
Dział  II
Zarząd i Prezes Federacji§ 20

 1. Zarząd Federacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranego przez Zarząd spośród jego członków.

 2. Członkowie Zarządu Federacji konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu.

 3. Zasady i wysokość wynagradzania Zarządu Federacji określa uchwała Walnego Zebrania Federacji.

 4. W razie ustąpienia lub odwołania członka w trakcie trwania kadencji Zarządu, uzupełnienia składu dokonuje Zarząd poprzez kooptację spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu.


§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu Federacji należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Federacji,
  2. podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych Federacji niezbędnych dla prawidłowej statutowej działalności Federacji,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,
  5. spółdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi o społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
  6. opracowanie regulaminu pracy Zarządu i planu gospodarki finansowej Federacji.

 2. Do kompetencji Prezesa Federacji należy w szczególności:

  1. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
  2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw Federacji,
  3. wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu Federacji.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Federacji lub upoważnionego członka Zarządu Federacji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Uchwały Zarządu Federacji wymagają zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Federacji.


§ 23

 1. Zarząd Federacji w celu właściwego wykonywania zadań może utworzyć Biuro Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.

 2. Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd Federacji.
Dział  III
Komisja Rewizyjna§ 24

 1. Komisja Rewizyjna Federacji jest  statutowym organem powołanym do kontroli i nadzoru Federacji, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

 2. Komisja Rewizyjna Federacji składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego, wybieranego przez Komisję Rewizyjną. Członkowie Komisji Rewizyjnej konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Federacji,

  a ponadto:

  1. nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołanych uchwałą Walnego Zebrania Federacji, W razie odwołania członka Komisji Rewizyjnej jego ustąpienia, Komisja Rewizyjna dokonuje uzupełnienia składu poprzez kooptację spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji.

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności bezwzględnej większości członków.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie określone w art. 8, pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26/2000, poz. 306 z późniejszymi zmianami).


§ 25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. bieżące kontrolowanie zgodności działalności Federacji z przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Wlanego Zebrania Federacji i Zarządu Federacji,
  2. kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Federacji,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Federacji wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Federacji,
  4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji,
  5. opracowanie regulaminu pracy.

 2. W celu wykonania zadań o których mowa w ust. 1 Komisja ma prawo żądać od Zarządu wyjaśnień ustnych i pisemnych oraz niezbędnych dokumentów.


§ 26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w obradach Zarządu Federacji z głosem doradczym.
Rozdział V
Gospodarka finansowa Federacji§ 27

Dochód Federacji służy do realizacji celów statutowych.


§ 28

Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, dotacji, pomocy zagranicznej, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku Federacji oraz z działalności gospodarczej.


§ 29

 1. Gospodarka finansowa Federacji jest prowadzona w oparciu o plan finansowy uchwalony przez Walne Zebranie Federacji.

 2. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd Federacji przed Walnym Zebraniem Federacji.

 3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz składanie oświadczeń woli rodzących skutki finansowe i prawne wymaga podpisu dwóch członków Zarządu Federacji.

 4. Zarząd może udzielić Prezesowi lub innemu członkowi Zarządu Federacji upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Federacji.


§ 30

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Federacji§ 31

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Federacji podjętej większością – 2/3 głosów – przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.


§ 32

Rozwiązanie Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania Federacji podjętej większością – 2/3 głosów – przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.


§ 33

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Federacji uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie Federacji zadecyduje o przeznaczeniu majątku Federacji i powoła Komisję Likwidacyjną.


§ 34

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Federacji podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr Federacji celem dokonania stosownych wpisów.
Rozdział VII
Rejestracja Federacji§ 35

 1. Komitet Założycielski Federacji  lub upoważniony jego członek składa do Sądu wniosek o rejestrację wraz ze Statutem i niezbędnymi dokumentami.

 2. Koszty rejestracji i niezbędnych opłat ponoszą członkowie założyciele w częściach równych.


Valid XHTML 1.0 Transitional